จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 125 เครื่อง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหรศาสตร์ มีความประสงค์จะจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 125 เครื่อง โดยวิธีขายทอดตลาด ราคาขายขั้นต่ำเป็นเงินทั้งสิ้น 227,500.-บาท (-สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งกำหนดเงื่อนไขไว้ตามเอกสารแนบ