ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 และชั้น 2 อาคารนวมินทราธิราช เพื่อเป็นศูนย์หนังสือและแหล่งเรียนรู้ของสถาบัน จำนวน 1 งาน

1.ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 และชั้น 2 อาคารนวมินทราธิราช เพื่อเป็นศูนย์หนังสือและแหล่งเรียนรู้ของสถาบัน

2.ขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 และชั้น 2 อาคารนวมินทราธิราช

3.ราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 และชั้น 2 อาคารนวมินทราธิราช

4.แบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 และชั้น 2 อาคารนวมินทราธิราช

5.รายการประกอบแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 และชั้น 2 อาคารนวมินทราธิราช

6.ตารางแผนการใช้พัสดุในประเทศ ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 และชั้น 2 อาคารนวมินทราธิราช

7.BOQ ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 และชั้น 2 อาคารนวมินทราธิราช

8.BOQ BLANK ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 และชั้น 2 อาคารนวมินทราธิราช