ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาศูนย์การศึกษาสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาศูนย์การศึกษาสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

2.ขอบเขตของงาน จ้างปรับปรุงหลังคาศูนย์การศึกษาสีคิ้ว จ.นครราชสีมา

3.ราคากลาง ปรับปรุงหลังคาศูนย์การศึกษาสีคิ้ว จ.นครราชสีมา

4.BOQ ปรับปรุงหลังคาศูนย์การศึกษาสีคิ้ว จ.นครราชสีมา

5.BOQ เปล่า ปรับปรุงหลังคาศูนย์การศึกษาสีคิ้ว จ.นครราชสีมา