ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2567

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ประกาศและเอกสารจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบัน ปี 2567

2.ขอบเขตงานจ้างเหมาทำความสะอาด ปี 2567

3.ตารางราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด ปี 2567