ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษชำระในห้องน้ำชนิดม้วนใหญ่ 2 ชั้น จำนวน 15,600 ม้วน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษชำระในห้องน้ำชนิดม้วนใหญ่ 2 ชั้น จำนวน 15,600 ม้วน

2.ขอบเขตการจัดซื้อกระดาษชำระในห้องน้ำชนิดม้วนใหญ่ 2 ชั้น จำนวน 15,600 ม้วน

3.ราคากลางกระดาษชำระในห้องน้ำชนิดม้วนใหญ่ 2 ชั้น จำนวน 15,600 ม้วน