ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา ซื้อระบบคัดกรองผู้ใช้บริการห้องสมุด จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3)

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอลเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ได้เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 490,000 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566