ประกาศผู้ชนะการจ้างออกแบบจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 1 อาคารชุบ กาญจนประกร เพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้และนวัตกรรม (ครั้งที่ 3)

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายศุภรัฐ วลัยเสถียร (ให้บริการ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 292,500.- บาท (-สองแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง