ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล ProQuest Dissertations Theses

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เวอร์วิส จำกัด
โดย เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 714.000 บาท