ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการวางและจัดทำแผนเมืองอัจฉริยะ ระดับพื้นที่ และแนวทางบริหารจัดการอย่างยั่งยืน สำหรับเมืองขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร กรณีศูนย์กลางเมืองบางกะปี 4 ตารางกิโลเมตร

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอซอร่า ดีไซน์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,310,000. – บาท (สามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง