ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 4)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง พลัส วัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,168,000.- บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทล้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง