ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2567

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชปถัมภ์ (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 8,638,224.-บาท (แปดล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารประกาศ