ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (Chiler) ประจำปีงบประมาณ 2567

            ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (Chiller) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2567 นั้น

            1.จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (Chiller) แบบไม่รวมอะไหล่ ยี่ห้อ McQuay จำนวน 2 ชุด อาคารสยามบรมราชกุมารี ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท เม็คเอนเนอยี อีโวลูชั่น จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 133,536.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันห้ร้อยสามสิบหกบาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

            2.จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (Chiller) แบบไม่รวมอะไหล่ ยี่ห้อ York จำนวน 2 ชุด อาคารบุญชนะ อัตถากร ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 187,357.- บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน- รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

            3.จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (Chiller) แบบไม่รวมอะไหล่ ยี่ห้อ Trane จำนวน 7 ชุด อาคารนวมินทราธิราช 3 ชุด อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 3 ชุด อาคารบุญชนะ อัตถากร 1 ชุด ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอร์โค จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 646,815- บาท(-หกแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

            4.จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (Chiller แบบไม่รวมอะไหล่ ยี่ห้อ Haier จำนวน 1 ชุด อาคารสยามบรมราชกุมารี ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอ็นโซล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 95,000.- บาท (-เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

            5.จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (Chiller) ประจำหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 2 ชุด กำหนดรายละเอียดการจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (Chiller) แบบไม่รวมอะไหล่ ยี่ห้อ Haier จำนวน 1 ชุด ประจำอาคารสยามบรมราชกุมารี ซึ่งห้างหุ้นส่วน พีเอส.คูลทีม ได้ยื่นซองเสนอราคาจำนวนเงิน 109,140.- บาท และยื่นงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไม่ตรงกับรายละเอียดของสถาบัน จึงทำให้ไม่ผ่านคุณสมบัติ ข้อ 1.9 นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฎในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ผู้ยื่นข้อเสนอมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

เอกสารประกาศ