ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบการให้บริการการศึกษาแบบเปิด (Open System for Lifelong Learning) รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดจ้างงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยเรียงลำดับตามคะแนน ดังนี้
1. บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) คะแนน 99 คะแนน
2. บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด คะแนน 76.3410 คะแนน

โดยบริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด เสนอราคาเป็นเงิน ทั้งสิ้น 13,399,484.- บาท (-สิบสามล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง คิดเป็นอัตราร้อยละ 33

เอกสารประกาศ