ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดโครงการ “วิทยาการเกษตรระดับสูง” รุ่นที่ 4 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยวิธีคัดเลือก

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทริปเปิ้ล คอร์เปอเรท จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 7,825,980.00 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารประกาศ