ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุม ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมค่าติดตั้ง (ครั้งที่ 3)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จำกัด เป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 5,889,900.- บาท (-ห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง