ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก(SAN) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (SAN Switch) ประจำปีงบประมาณ 2567

โดยวิธีคัดเลือก

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จีเอเบิล จำกัด(มหาชน) (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 963,000.- บาท (-เก้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง