ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567

โดยวิธีคัดเลือก

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,094,610. – บาท (-หนึ่งล้านเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยสิบบาทถ้วน-) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง