ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2567

โดยวิธีคัดเลือก

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,088,190.- บาท (-หนึ่งล้านแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง