ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก San Storage (Netapp) ประจำปีงบประมาณ 2567

โดยวิธีคัดเลือก

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 588,500.- บาท (-ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง