ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล Business Source Ultimate

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ EBSCO International เป็นเงินทั้งสิ้น 1,096,800.- บาท (-หนึ่งล้านเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง