ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล CEIC Database

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีอีไอซี ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด (ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น 853,860.- บาท (-แปดแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง