ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหอผื่งน้ำ (Cooling Tower) ประจำอาคารสยามบรมราชกุมรี พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 3 ชุด (ครั้งที่ 4)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.เค.เค.คูลลิ่งแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,599,999.- บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง