ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล Taylor & Francis Online Package: Social Science & Humanities Library

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ Taylor & Francis Group เป็นเงินทั้งสิ้น 1,338,550.- บาท (-หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง