ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษชำระในห้องน้ำชนิดม้วนใหญ่ 2 ชั้น จำนวน 15,600 ม้วน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ออล อิน วัน แมนูแฟคทอรี่ จำกัด เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 702,000.- บาท (-เจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่า เงินงบประมาณ 35,230.- บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.78