ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Aleph) ประจำปีงบประมาณ 2567

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด (ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 348,000.- บาท (-สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง กำหนดระยะเวลาให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2567