ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบสำรองระบบการจัดการห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2567

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 374,928. – บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง กำหนดระยะเวลาให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2567