ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห้องสมุด รวมส่วนขยาย ประจำปีงบประมาณ 2567

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 593,850.- บาท (-ห้าแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง กำหนดระยะเวลาให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2567