ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ หอสมุดสุขุม นวพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 749,976.38 บาท (-เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบแปดสตางค์-)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง กำหนดระยะเวลาให้บริการตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม – 30 กันยายน 2567