ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดโครงการเดินทางไปศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาหลักสูตร YMBA รุ่นที่ 54 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ และประเทศเบลเยี่ยม

โดยวิธีคัดเลือก

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูนิไทย ทริป จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,808,100.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง