ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์อัจฉริยะครบวงจรเพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูง ฯ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 4)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชนะการเสนอราคาต่ามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัตจ้างพัสดุที่ รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 5,350,000.- บาท (-ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่ จำนวน 474,200.- บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.14