ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุมชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมค่าติดตั้ง (ครั้งที่ 3)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุมชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ (คร้ังที่ 3)

02 ขอบเขต ซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุมชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ (คร้ังที่ 3)

03 ราคากลาง ซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุมชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ (คร้ังที่ 3)

04 รายละเอียดราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุมชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ (คร้ังที่ 3)