ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสถาบัน จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 4

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เนื่องจาก มีการอุทธรณ์ผลการพิจารณา