ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการควบคุมดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้าและเครื่องกล จำนวน 4 อาคาร ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการควบคุมดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้าและเครื่องกล จำนวน ๔ อาคาร ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

            เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา ตามขอบเขตและรายละเอียดข้อ 3.15 ยื่นเอกสารรับรองมาตรฐาน ISO 45001 ที่ไม่ชัดเจน โดยเอกสารที่แนบมีข้อซึ่งระบุว่าอยู่ในกระบวนการขอประเมินรับรองมาตรฐานดังกล่าว

            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว