ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการควบคุมดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้าและเครื่องกล จำนวน 4 อาคาร ประจำปีงบประมาณ 2567

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการควบคุมดูแลการทำงานของระบบไฟฟ้าและเครื่องกล จำนวน ๔ อาคาร ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

เนื่องจากมีผู้สนใจยื่นข้อเสนอถูกต้องเพียงรายเดียว

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว