ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์อัจฉริยะครบวงจร เพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูง ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในโลจิสติกส์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจาก ผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 ราย เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางด้านเทคนิค ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่สถาบันกำหนด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566