ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 3)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เนื่องจาก การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว