ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมนักพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ระดับชุมชนและท้องถิ่น (Smart City and Smart Local Training Center) พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            เนื่องจาก ผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 ราย เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ไม่ตรงตามข้อกำหนด