ราคากลางจัดซื้อหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) ประจำอาคารสยามบรมราชกุมารี พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 3 ชุด (ครั้งที่ 4)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองบริหารงานกลาง ส่วนกายภาพและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน 1,752,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

เอกสารประกาศ