ราคากลางจ้างซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประกอบห้องเรียน Smart Classroom ชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2

เอกสารแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย