ราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี พร้อมครุภัณฑ์ประกอบสำหรับรองรับการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต(Ecosystem for Lifelong Learning) จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองบริหารงานกลาง..ส่วนบริหารจัดการพื้นที่และโสตทัศนูปกรณ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,175,195.94 (.สี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์บาทถ้วน) .. บาท