ราคากลาง จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 และชั้น 2 อาคารนวมินทราธิราช เพื่อเป็นศูนย์หนังสือและแหล่งเรียนรู้ของสถาบัน