ราคากลางจ้างพัฒนาระบบการให้บริการการศึกษาแบบเปิด (Open System for Lifelong Learning) รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :
งบประมาณรายจ่าย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
จำนวนเงิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)