ราคากลางชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องประชุม ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ครั้งที่ 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองกลาง กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 6,237,900 บาท