ราคากลางซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์อัจฉริยะครบวงจรเพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูง ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในโลจิสติกส์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,824,200.- บาท (ห้าล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พ้นสองร้อยบาทถ้วน)
ราคากลาง จำนวนเงิน 5,350,000.- บาท (ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)