ราคากลาง ซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์อัจฉริยะครบวงจรเพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูงฯ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,824,200.- บาท (ห้าล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
ราคากลาง จำนวนเงิน 5,458,605.00 บาท (ห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยห้าบาทล้วน)