ร่างประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานสำหรับสถาบันการศึกษา

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01 ร่างประกาศซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์พื้นฐานสำหรับสถาบันการศึกษา

02 รายละเอียดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานสำหรับสถาบันการศึกษา

03 ตารางราคากลางซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานสำหรับสถาบันการศึกษา

04 ร่างโครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์พื้นฐานสำหรับสถาบันการศึกษา