ร่างประกาศประกวดจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี พร้อมครุภัณฑ์ประกอบสำหรับรองรับการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต(Ecosystem for Lifelong Learning) จำนวน 1 งาน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01.ร่างประกาศประกวดจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี พร้อมครุภัณฑ์ประกอบสำหรับรองรับการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ecosystem for Lifelong Learning) จำนวน 1 งาน

02.ขอบเขตงานจ้าง ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี พร้อมครุภัณฑ์ประกอบสำหรับรองรับการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ecosystem for Lifelong Learning) จำนวน 1 งาน

03.ราคากลาง จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี พร้อมครุภัณฑ์ประกอบสำหรับรองรับการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ecosystem for Lifelong Learning) จำนวน 1 งาน

04.แบบงานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

05.รายการประกอบแบบงานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี

06.BOQ แผนการพัสดุภายในประเทศ

07.BOQ เปล่า แผนการพัสดุภายในประเทศ

08.BOQ. งานปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี

09.BOQ เปล่า ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี