ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุมชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมค่าติดตั้ง (ครั้งที่ 3)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ร่างประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุมชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ (คร้ังที่ 3)

2.TOR ซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุมชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ (คร้ังที่ 3)

3.ราคากลาง ซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุมชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ (คร้ังที่ 3)

4.รายละเอียดราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุมชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ (คร้ังที่ 3)