สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน 2562  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์