สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์